Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCHELLEKENS HUISONTRUIMING
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17253278

Artikel 1. DEFINITIES
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Schellekens huisontruiming, verder genoemd Schellekens. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www-schellekens-huisontruiming.nl en worden op verzoek gratis toegezonden.
1.2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Schellekens niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Schellekens is bevestigd;
Artikel 2. ALGEMEEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan
door Schellekens desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van opdracht;
2.2. In prijscouranten, websites, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Schellekens niet;
2.3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;
Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Schellekens zijn overeengekomen
tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor
het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is
geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Schellekens de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Schellekens en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Schellekens bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Schellekens als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;
3.4. tenzij anders is overeengekomen, doet de wederpartij afstand van haar eigendomsrechten op de te verwijderen inboedel;
Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Schellekens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Schellekens de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De weder-partij zorgt ervoor dat Schellekens tijdig kan beschikken over:
a. Toegang tot het gebouw, het terrein waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (werklocatie);
b. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van restmaterialen;
c. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
d. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schellekens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
Artikel 5. OPLEVERING
5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is Schellekens dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Schellekens kan worden toegerekend;
– wederpartij jegens Schellekens tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Schellekens niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;
Artikel 6. PRIJZEN
6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Schellekens in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Schellekens gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
Artikel 7. BETALING
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van
dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
7.5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Schellekens alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
Artikel 8. ANNULERING
In geval van annulering tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opdracht door wederpartij zijn alle door Schellekens ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Schellekens ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien de annulering geschiedt tot 2 dagen voor aanvang werkzaamheden is de wederpartij 100 % van de hoofdsom verschuldigd, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Schellekens ten gevolge van de annulering geleden schade;
Artikel 9. RECLAMES
9.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Schellekens. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Schellekens in staat is adequaat te reageren. Schellekens zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Schellekens de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een prijsreductie verlenen;
9.3. Reclame is niet mogelijk indien:
– de uitvoering van de opdracht een of meer onvolkomenheden vertoont die valt binnen een redelijke tolerantie;
– schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Schellekens;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Schellekens (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Schellekens door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1. Schellekens is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Schellekens ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
10.2. Voorts is Schellekens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schellekens op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Schellekens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
Artikel 11. OPNEMING EN GOEDKEURING
11.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk. De opneming
vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Schellekens en strekt ertoe, te constateren of Schellekens aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;
11.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Schellekens schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Wordt het werk (direct) goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
11.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien
en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Schellekens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Schellekens is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
12.2 Schellekens is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Schellekens of leidinggevende ondergeschikten;
12.3. Indien Schellekens aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro).
12.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Schellekens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Schellekens toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
12.5. Schellekens is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
Artikel 13. OVERMACHT
13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schellekens geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schellekens niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Schellekens worden daaronder begrepen;
13.3. Schellekens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Schellekens zijn verplichtingen had moeten nakomen;
13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;
Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1. De vestigingsplaats van Schellekens is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Schellekens moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schellekens is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Schellekens gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Wij staan 7 dagen per week voor u klaar!

Bel en maak kennis met Jacqueline Schellekens of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Bel 06 - 50 62 39 80
Offerte aanvragen
Jacqueline Schellekens